Сторінки
Поиск - Категории
Контакти
Контент
Стрічки новин
Поиск - Метки

  Регламент

  Додаток

  до рішення Бучанської районної ради

  восьмого скликання Київської області

  від 26.11.2020 року № 05-01-VІІІ

   

   

  Р Е Г Л А М Е Н Т

  Бучанської районної ради восьмого скликання Київської області

  І. Загальні положення

  Стаття 1. Бучанська районна рада восьмого скликання Київської області (далі - Рада) є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Бучанського району Київської області.

  Загальний склад Бучанської Ради становить 54 депутати. Депутати Ради обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права відповідно до Виборчого кодексу України.

  Строк повноважень Ради визначається Конституцією України та чинним законодавством.

  В разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів, внаслідок чого до складу Ради входитиме менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така Рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу Ради.

  Стаття 2. Основні принципи діяльності та юридичний статус Ради

  1). У своїй діяльності Рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими та нормативними актами, цим Регламентом, рішеннями та актами Ради.

  2). Діяльність Ради, її органів здійснюється відкрито і гласно з урахуванням громадської думки, здійснюється шляхом колективного, вільного обговорення та вирішення питань. Принципами, на яких базується діяльність Ради та її органів, є:

  - народовладдя;

  - законність;

  - гласність;

  - колегіальність;

  - поєднання місцевих і державних інтересів;

  - виборність;

  - правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність в межах повноваженьвизначених чинним законодавством;

  - підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

  - державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування;

  - судовий захист прав місцевого самоврядування.

  3). Рада є юридичною особою, має власну печатку, самостійний баланс, рахунки в банках та органах Державної казначейської служби, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути учасником процесу (позивачем, відповідачем, іншою стороною, третьою особою) у суді та мати інші повноваження юридичної особи, визначені чинним законодавством.

  Стаття 3. Регламент Ради

  Регламент Ради (далі - Регламент) затверджується рішенням сесії Ради. Регламент встановлює порядок скликання сесій Ради, ведення пленарних засідань, підготовки і розгляду нею проектів рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, порядок роботи органів Ради, визначає функції, права, обов'язки та повноваження депутатів Ради (далі - депутати), органів Ради, її посадових осіб, а також регулює відповідно до чинного законодавства інші питання, що стосуються діяльності Ради.

  Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні не пізніше як другої сесії Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.

  Питання дотримання Регламенту належать до повноважень постійної комісії Ради, яка займається питаннями регламенту та депутатської етики (далі Регламентна комісія). З боку керівництва Ради контроль за дотриманням Регламенту здійснюються головою Ради та, за його дорученням, покладається на заступника голови Ради. Під час пленарного засідання Ради контроль за додержанням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні, голову Регламентної комісії.

  Термін дії Регламенту – до прийняття регламенту Ради нового скликання.

  Стаття 4. Гласність та відкритість роботи Ради

  1). Діяльність Ради, її органів здійснюється відкрито і гласно. Гласність роботи Ради забезпечується шляхом висвітлення її діяльності на телебаченні, радіо та офіційному сайті Ради.

  Відкритість та гласність роботи Ради забезпечується завчасним оприлюдненням проектів рішень Ради, а також шляхом допуску на засідання Ради представників засобів масової інформації в установленому порядку.

  У роботі сесії Ради, засіданнях її органів в установленому законодавством та актами Ради порядку можуть брати участь народні депутати України, уповноважені представники місцевих рад, органів виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об'єднань громадян, засобів масової інформації, акредитованих при районній раді, інші особи.

  За рішенням Ради пленарні засідання можуть транслюватися по радіо та телебаченню.

  2). Засоби масової інформації мають право акредитації при Раді. Акредитацію здійснює виконавчий апарат Ради відповідно до порядку акредитації, який затверджується рішенням Ради. Порядок акредитації за пропозицією Регламентної комісії вносить голова Ради. Виконавчий апарат Ради сприяє акредитованим представникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, повідомляє їх про час проведення засідань, прес-конференцій та надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою Ради.

  В разі порушення законодавства, порядку акредитації та/або цього Регламенту представниками засобів масової інформації, їх може бути позбавлено акредитації на визначений термін або без такого.

  Для акредитованих на сесії представників засобів масової інформації відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.

  3). У разі необхідності Рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення про проведення закритого пленарного засідання приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

  На закритому пленарному засіданні мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана Радою необхідною. Рішення щодо доцільності присутності таких осіб приймається більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів Ради. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам про запрошених на це засідання осіб.

  Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні Ради забороняється використовувати фото, кіно-, відеотехніку, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

  Наприкінці закритого пленарного засідання Рада приймає рішення щодо офіційного оприлюднення результатів голосування, прийнятих рішень та інших відомостей щодо цього засідання.

  Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюються відповідними структурними підрозділами виконавчого апарату Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

  Стаття 5. Робота депутатів у Раді

  Здійснення Радою своїх повноважень будується на основі активної участі в її роботі кожного депутата.

  Кожен депутат зобов'язаний брати активну участь у роботі Ради, бути особисто присутнім на пленарних засіданнях та засіданнях комісій Ради, виконувати рішення та доручення Ради, її голови, заступників голови Ради, голів та заступників голів комісій та інших органів Ради, до складу яких входить депутат, не допускати дій або бездіяльності, які суперечать інтересам територіальних громад сіл, селищ, міст Бучанського району, а також направлених на невиконання, неналежне виконання чи невиправдане ускладнення виконання рішень Ради чи її керівництва, створення невиправданих перешкод роботі Ради та її органів.

  Стаття 6. Місце проведення та мова ведення засідань Ради

  Рада проводить пленарні засідання у приміщенні, яке визначається у розпорядженні голови Ради щодо проведення конкретного пленарного засідання.

  Робота в Раді ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати мовою, зрозумілою для більшості депутатів. Переклад виступу державною мовою, у разі необхідності, забезпечує виконавчий апарат Ради. Рішення про необхідність перекладу приймається Радою.

  1. Сесії Ради

  Стаття 7. Організація сесійної роботи Ради

  1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійні комісії, тимчасові комісії можуть проводити свої засідання одночасно з пленарними засіданнями Ради лише за рішенням Ради.
  2. В разі необхідності за пропозицією головуючого, Рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів (або іншого періоду), а також про оголошення перерви у пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення консультацій, засідань комісій, депутатських фракцій і груп, запрошення посадових осіб або з інших підстав.

  Стаття 8. Перша сесія Ради нового скликання

  1. Перша сесія новообраної Ради скликається головою районної територіальної виборчої комісії після обрання Ради у правомочному складі, відповідно до законодавства про вибори до місцевих рад не пізніше як через два тижні з дня оприлюднення результатів виборів до Ради.
  2. Дляпідготовки пропозицій щодо організації і проведення першої сесії Ради новогоскликання, зокрема, питань, які передбачається внести на її розгляд і проектів рішень по них, після офіційного оприлюднення результатів виборів до Ради може створюватися підготовча група з числа новообраних депутатів за участю представників всіх політичних партій, які обрані до Ради.

  Створення такої підготовчої групи організовує голова або, за його відсутності, заступник голови Ради попереднього скликання.

  Письмова пропозиція щодо кандидатури депутата - представника політичної партії за підписом керівника відповідної місцевої організації політичної партії, для включення до підготовчої групи, подається голові Ради попереднього скликання, а в разі його відсутності - заступнику голови Ради.

  1. Перше засідання підготовчої групи скликає голова Ради попереднього скликання, а в разі його відсутності - заступник голови Ради не пізніш як через 7 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів до Ради, за умови обрання не менш як двох третин депутатівРади.

  Якщо голова Ради попереднього скликання, а в разі його відсутності, заступник голови Ради не скликає з будь-яких причин у зазначений строк перше засідання підготовчої групи, новообрані депутати, делеговані до її складу від політичних партій, збираються на засідання підготовчої групи самостійно наступного дня після закінчення семиденного строку.

  1. Підготовча група сама визначає порядок своєї роботи і обирає на першому засіданні зі свого складу голову, заступника голови і секретаря підготовчої групи. Голова, а в разі його відсутності, заступник голови підготовчої групи ведуть всі засідання підготовчої групи, починаючи з першого засідання після їх обрання.
  2. На засіданнях підготовчої групи представниками партій, які входять до її складу, можуть погоджуватися посадові квоти щодо керівництва та органів Ради, формуватися списки кандидатів на керівні посади в раді, попередні списки складу постійних комісій, а також питання порядку денного першої сесії Ради.

  Результати такого погодження носять дорадчий характер і оформлюються протоколом засідання підготовчої групи.

  Протокол підписується головою та секретарем підготовчої групи, а також, за бажанням, всіма зазначеними представниками партій, які беруть участь у обговоренні. В разі незгоди з прийнятими рішеннями підготовчої групи, занесеними до протоколу засідання, окремі представники партій  можуть викласти окрему думку письмово, яка є додатком до протоколу засідання підготовчої групи.

  1. Підготовча група звітує про проведену роботу першій сесії Ради нового скликання після виступу голови районної територіальної виборчої комісії.

  Підготовча група припиняє свою діяльність на першій сесії Ради, після обрання голови Ради.

  1. Першу сесію відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про результати виборів депутатів і визнання їх повноважень.
  2. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання Рада обирає Тимчасову президію першої сесії Ради нового скликання з числа депутатів Ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени Тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради. З часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту, а Тимчасова президія першої сесії Ради припиняє свою діяльність.

   Стаття 9. Чергові і позачергові сесії

  1. Сесії Ради скликаються головою Ради, а в разі його відсутності або за його дорученням - заступником голови Ради.

  Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

  1. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації.

  У цьому випадку на ім'я голови Ради рекомендованим листом або через виконавчий апарат Ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проекти рішень сесії з цих питань, оформлені в установленому Радою порядку. У разі якщо пропозиції подаються депутатами, вони повинні супроводжуватися підписними листами із прізвищами та засвідченими належним чином підписами не менше ніж третини депутатів від загального складу Ради.

  Пропозиції, які не оформлено належним згідно цього регламенту чином, вважаються такими, що не подані, про що голова Ради повинен повідомити ініціаторів у триденний термін та у порядку надання заперечень щодо необхідності скликання сесії, як це зазначено у пункті 3 цієї статті.

  1. Сесія скликається головою Ради у двотижневий термін після надходження пропозицій про її скликання. Датою надходження пропозицій вважається дата їх реєстрації у виконавчому апараті Ради. Двотижневий термін обчислюється, починаючи з дня наступного дню реєстрації пропозицій. У разі якщо останній день зазначеного терміну припадає на вихідний день, останнім днем терміну вважається перший після вихідного робочий день.

  Якщо у голови Ради є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони у триденний термін доводяться до ініціаторів скликання сесії. У цьому випадку обчислення двотижневого терміну зупиняється з дня реєстрації надсилання заперечень і поновлюється з дня реєстрації відповіді ініціаторів на заперечення голові Ради.

  У разі згоди із висновками голови Ради, ініціатори письмово відкликають своє подання у триденний термін з дня реєстрації надсилання головою Ради заперечень.

  У разі якщо пропозиції не відкликаються, ініціатори скликання сесії письмово сповіщають про це голову Ради у триденний термін з дня реєстрації надсилання головою Ради заперечень.

  Пропозиції про скликання сесії вважаються такими, що не подавалися:

  - у разі ненадходження письмової відповіді на заперечення голови Ради у встановлені в цьому пункті терміни;

  - якщо ініціатори скликання сесії відкликали свої пропозиції про її скликання у двотижневий термін після надходження пропозицій.

  1. У разі невмотивованої відмови голови Ради скликати сесію на вимогу третини депутатів чи голови районної державної адміністрації та у випадках, якщо сесія не скликається головою Ради у строки, передбачені законодавством та цим Регламентом (за виключенням випадків, коли пропозиції про скликання вважаються такими, що не подавалися, як це зазначено у пункті 3 цієї статті), або у зв'язку з неможливістю скликати сесію головою Ради, сесія скликається заступником голови Ради за дорученням голови Ради у порядку, визначеному цим Регламентом.
  2. В разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах 1 і 4 цієї статті, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана ініціаторами, які зазначені у пункті 2 цієї статті. В такому випадку ініціатори скликання сесії після закінчення двотижневого терміну, зазначеного упункті 3 цієї статті, повинні повідомити про скликання сесії, а також забезпечити депутатів документами та матеріалами з питань порядку денного у порядку, встановленому у статті 10 цього Регламенту.
  3. Голова Ради може у разі нагальної потреби скликати позачергову сесію Ради у порядку, визначеному цим Регламентом.
  4. В разі оголошення Указу Президента України про введення воєнного чи
   надзвичайного стану в Україні або у місцевостях Бучанського району, Рада збирається на позачергову сесію не пізніш як у дводенний строк без скликання і працює до скасування воєнного чи надзвичайного стану. Голова Ради, а у разі його відсутності, заступник голови Ради, який виконує обов'язки голови, визначає місце і час проведення засідання Ради, про що терміново повідомляється депутатам.
  5. Підставами скликання позачергової сесії Ради є:

  а) необхідність приведення у відповідність рішень Ради відповідно до змін в законодавстві України;

  б) стихійне лихо, введення військового, надзвичайного стану, техногенна катастрофа;

  в) необхідність розгляду питань, що стосуються безпеки України;

  г) невідкладні кадрові питання;

  д) розгляд протестів прокурора;

  е) наявність іншого позачергового питання, двадцятиденне зволікання з розглядом якого може потягнути за собою невідворотні надзвичайні наслідки для мешканців Бучанського району.

  1. Сесія Ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом не більш як трьох місяців з дня її оприлюднення.

   

  Стаття 10. Повідомлення про скликання сесії

  1. Про скликання сесії голова Ради видає розпорядження.
  2. Депутати повідомляються виконавчим апаратом Ради в установленому порядку (повідомленням), а населення - через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії Ради. Розпорядження голови Ради про скликання сесії Ради не пізніше зазначеного строку публікується в друкованих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Ради.

  Проекти рішень та інші інформаційні матеріали до питань, які виносяться на розгляд сесії, депутати отримують у виконавчому апараті Ради.

  У виняткових випадках рішення про скликання позачергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії Ради.

  Документи позачергової сесії Ради депутати отримують безпосередньо при реєстрації на сесії Ради.

  1. В разі скликання позачергової сесії, розпорядження голови Ради з цього приводу із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради, публікується в друкованих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Ради і доводиться до відома депутатів виконавчим апаратом Ради.
  2. У разі скликання позачергової сесії, відповідно до частини 2 статті 9 цього Регламенту, ініціатори скликання сесії повинні опублікувати оголошення про скликання сесії в друкованих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Ради не пізніше як за три дні до скликання сесії та у цей термін у встановленому порядку повідомити всіх депутатів про скликання сесії. Оголошення угазеті та повідомлення депутатів повинні містити дату, час та місце проведення сесії та порядок денний сесії, що пропонується.

  До письмових повідомлень депутатам повинні додаватися обґрунтування необхідності скликання позачергової сесії, питання порядку денного, що пропонується, матеріали до цих питань, проекти рішень сесії з цих питань, підписні листі із прізвищами та підписами депутатів, що є ініціаторами скликання сесії (у випадку скликання сесії депутатами).

  Стаття 11. Реєстрація депутатів

  1. Перед початком кожного пленарного засідання Ради проводиться реєстрація депутатів на підставі пред’явлення посвідчення депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом, після чого депутат отримує електронний пристрій для персонального голосування. Проведення реєстрації також здійснюється за допомогою системи електронного голосування (у разі її використання). Проведення реєстрації забезпечується виконавчим апаратом Ради. У разі неможливості прибути на сесію, депутат повідомляє по це голову Ради або його заступників із зазначенням причини.
  2. Головуючий на пленарному засіданні сесії повідомляє присутніх про підсумки реєстрації та причини відсутності депутатів.

  Дані реєстрації є підставою для прийняття рішення про відкриття пленарного засідання Ради.

  1. Сесія Ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

  Стаття 12. Запрошені на сесію

  1. Напленарні засідання Ради можуть бути запрошені голова районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату, керівники органів місцевого самоврядування. Також можуть запрошуватись представники організацій і установ, об'єднань громадян, підприємств усіх форм власності тощо.
  2. Пропозиції щодо кола запрошених осіб подаються в апарат Ради постійними комісіями, депутатами, органами, які вносять питання для розгляду на сесії Ради не пізніше ніж за п'ять днів до початку роботи сесії. На підставі цих пропозицій формується список запрошених і подається дляпогодження голові Ради та Президії Ради.

  У виняткових випадках список запрошених формується і подається для погодження голові Ради не пізніше ніж за добу до початку роботи сесії.

  1. Головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію та за рішенням сесії надає слово запрошеним.

  Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів. Порядок та місця розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою.

  Зазначені особи повинні розміщуватися на відведених для них місцях, не пересуватися по залі засідань і не заважати роботі депутатів.

  1. Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, зобов'язані дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Запрошені особи, які припускаються грубих порушень порядку, заважають проведенню засідання, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням головуючого на сесії позбавлені права присутності у залі засідань.

  Стаття 13. Ведення сесії

  1. Сесію Ради (крім першої) відкриває, веде і закриває голова Ради, або за відсутності голови Ради - заступник голови Ради. У разі неможливості виконанняними зазначених функцій, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.

  Пленарне засідання Ради починається з повідомлення головуючому на засіданні Ради виконавчим апаратом Ради даних про кількість присутніх депутатів Ради. Головуючий на засіданні Ради має право вимагати від депутатів пояснення причин їх запізнення або відсутності на попередніх пленарних засіданнях Ради.

  Пленарне засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. Головуючий на пленарному засіданні сесії перед початком розгляду питань порядку денного підтверджує правомочність пленарного засідання Ради, про що робиться відповідна позначка в протоколі пленарного засідання Ради.

  До складу президії на сесійному засіданні входять: голова Ради, його заступники та особи за запрошенням головуючого на сесії.

  Депутат Ради зобов'язаний зареєструватись і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради.

  Засідання Ради протоколюються. Ведення протоколу здійснюють посадові особи виконавчого апарату Ради.

  Для ведення протоколу сесії Ради може обиратися секретаріат в кількості 3-х депутатів.

  Секретаріат сесії обирається на пленарному засіданні з числа депутатів, які присутні на пленарному засіданні сесії.

  Секретаріат сесії:

  - реєструє заяви з проханням на виступи, на їх підставі формує список депутатів, які бажають виступити, та передає його головуючому на сесії;

  - веде облік виступаючих на сесії;

  - реєструє проекти документів, заяв, повідомлень, пропозицій та прохань депутатів, постійних комісій, депутатських груп (фракцій) та в разі потреби забезпечує їх розповсюдження як офіційних документів сесії;

  - організовує спільно із виконавчим апаратом Ради запис засідань сесії з допомогою аудіо обладнання, складання протоколу сесії.

  Всі члени секретаріату письмово погоджують протокол сесії, списки реєстрації присутніх на сесії депутатів та запрошених.

  Після підтвердження головуючим правомочності пленарного засідання Ради затверджується порядок денний пленарного засідання.

  Проект порядку денного пленарного засідання Ради, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок денного пленарного засідання можна доповнювати під час обговорення порядку денного пленарного засідання.

  Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання Ради.

  1. Пленарне засідання Ради веде головуючий на сесії. Головуючий:

  - відкриває, закриває, неупереджено і толерантно веде пленарні засідання сесії, оголошує перерви;

  - виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

  - оголошує списки осіб, які записалися на виступи;

  - забезпечує дотримання депутатами цього Регламенту;

  - організовує розгляд питань порядку денного;

  - надає слово депутатам та запрошеним особам, оголошує наступний виступ;

  - вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими;

  - має право:

  - об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання Ради з відповідним подовженням часу на виступи та ставити це питання на голосування без обговорення (у разі заперечень депутатів проти об'єднання питань);

  - підсумовувати обговорення питань;

  - зачитувати або доручати заступнику голови зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

  - давати розпорядження відповідальним працівникам виконавчого апарату Ради про надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання;

  - виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні Ради;

  - оголошує заяви, повідомлення, інформації;

  - ставить питання на голосування, оголошує його результати;

  - вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

  - здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

  1. Під час засідання Ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання депутатської етики- вживання образливих, непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних і насильницьких дій тощо. В разі грубих неодноразових порушень Регламенту, порядку у залі, ходу ведення пленарного засідання, головуючий має право зупинити проведення пленарного засідання і поновити його проведення після усунення зазначених порушень.

  Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошувалось під час обговорення питання, і головуючий на засіданні Ради вважає, що Рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

  Якщо виступаючий виступає не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, або перевищує час, відведений для виступу, порушує під час виступу вимоги цього Регламенту, порядку роботи пленарного засідання, депутатської етики, головуючий на пленарному засіданні Ради після одного попередження може припинити його виступ. Та частина виступу промовця, яка виголошена після припинення його виступу, не включається до протоколу пленарного засідання Ради. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Ради, головуючий на засіданні Ради попереджає його персонально і закликає до порядку. Після одного попередження головуючий може припинити пленарне засідання на певний час або поставити на розгляд Ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні Ради.

  Головуючий надає слово депутатам, які бажають виступити з місця, при умові запису депутата в чергу на виступ. Депутат може відмовитись від виступу або передати слово іншому депутату, повідомивши про це головуючого.

  Головуючий має право давати пояснення мотивів своїх дій чи висловлювань та їх обґрунтування, а також відповідати на питання та висловлювання депутатів, які стосуються дій чи висловлювань головуючого.

  Стаття 14. Лічильна комісія

  1. Лічильна комісія обирається для організації голосувань Ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, за дорученням Ради в разі необхідності встановлює присутність депутатів на пленарному засіданні, а також розглядає звернення депутатів, пов'язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами голосуванню.

  Вибори лічильної комісії проводяться голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур до її складу. З питання утворення лічильної комісії Рада приймає рішення.

  У разі вибуття членів лічильної комісії або невиконання членами комісії своїх обов'язків, що унеможливлює організацію голосування, такі члени комісії переобираються у встановленому цим пунктом порядку.

  Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови, секретаря комісії, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів головою лічильної комісії та затверджується радою.

  За пропозицією голови Ради або однієї третини депутатів від загального складу Ради лічильна комісія чи окремі її члени можуть бути переобрані за рішенням сесії.

  1. Лічильна комісія утворюється рішенням Ради в кількості 5 (п'яти) осіб або в іншій кількості за рішенням Ради на весь час повноважень Ради з метою організації процедури голосування та забезпечення підрахунку голосів.
  2. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів, що обираються. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного з органів Ради на час проведення голосування і підрахунку голосів, його повноваження як члена лічильної комісії вважаються тимчасово припиненими без прийняття рішення Ради.

  У разі якщо більшість членів лічильної комісії одночасно висунуто кандидатами до одного з органів Ради, сесія Ради тимчасово утворює іншу лічильну комісію.

  1. За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії. Крім того, член комісії може додати до протоколу свою окрему думку, яку голова комісії повинен оголосити на сесії. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів комісії. Комісія може приймати рішення за умови присутності більш ніж половини її членів.
  2. У разі відсутності необхідної кількості членів комісії, за пропозицією голови комісії або головуючого на сесії, сесія може приймати рішення про введення до складу комісії тимчасових членів з числа депутатів. При цьому сесія приймає рішення про строк повноважень тимчасових членів комісії.

  Стаття 15. Планування роботи Ради

  1. Робота ради, як правило, планується на рік. Пропозиції щодо питань для включення до плану вносяться головою Ради, його заступниками, постійними комісіями, депутатськими групами та депутатськими фракціями, депутатами, головою районної державної адміністрації. На їх підставі голова Ради формує та вносить на розгляд сесії проект плану роботи Ради. Після обговорення на сесії Ради план роботи Ради затверджується рішенням Ради.
  2. У план включаються питання для внесення на розгляд сесії ради, її президії, постійних комісій, а також заходи щодо сприяння депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, у тому числі навчання.

              Також до плану включаються заходи щодо здійснення взаємодії з сільськими, селищними, міськими радами району, навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування, вивчення та узагальнення практики їх роботи, поширення передового досвіду, організаційно-масові заходи, у проведенні яких беруть участь депутати Ради, заходи, що організовуються і проводяться спільно з райдержадміністрацією.

  1. У плані зазначається назва питань, строки їх підготовки та відповідальні за підготовку.
  2. Крім питань, які віднесені до компетенції Ради, в перелік питань для розгляду включаються звіти органів, посадових осіб, які Рада відповідно утворює, обирає, затверджує, а також інформація щодо виконання прийнятих Радою рішень.
  3. Голова Ради періодично інформує Раду про виконання плану роботи Ради.
  4. Проект плану попередньо розглядається у постійних комісіях та на засіданні президії Ради.
  5. Плани роботи постійних комісій Ради складаються на поточний рік, квартал та місяць і затверджуються на засіданні постійних комісій Ради та подаються голові Ради. Організація планування та вимоги до планів постійних комісій Ради визначаються Положенням про постійні комісії Ради.

  Стаття 16. Порядок денний сесії

  1. Порядок денний сесії Ради затверджується Радою на кожну чергову сесію. Порядок денний сесії Ради має містити інформацію про назви проектів рішень та інших актів Ради, суб'єктів, що подали ці проекти, відомості щодо невідкладності розгляду проектів, назву постійної чи тимчасової комісії, відповідальної за підготовку питання до розгляду Радою.

  Проект порядку денного сесії Ради формується головою Ради на підставі плану роботи Ради, пропозицій Президії Ради, постійних комісій, депутатських фракцій, груп, депутатів, районної державної адміністрації. Він опрацьовується Президією Ради та повідомляється депутатам.

  1. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться вищезазначеними органами та депутатами не пізніше як за 25 днів до пленарного засідання голові Ради через виконавчий апарат Ради в установленому порядку. За дорученням голови Ради після опрацювання формується зведений проект порядку денного, погоджується з постійними комісіями Ради та вноситься голові Ради.

  Голова Ради вносить проект порядку денного на розгляд Президії Ради для опрацювання.

  Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, подаються із супровідною запискою (листом), проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, та відповідними роз`яснюючими і іншими матеріалами.

  Проект рішення з кожного питання порядку денного повинен бути підписаний ініціатором його внесення, завізований (письмово погоджений) в установленому порядку особами та органами Ради, які брали участь у його опрацюванні за дорученням голови Ради.

  Проект повинен супроводжуватися висновком та рекомендаціями профільної постійної комісії, до функціональної спрямованості якої відносяться питання проекту, висновками підрозділу виконавчого апарату Ради з питань юридичного забезпечення та підрозділу виконавчого апарату Ради з фінансових питань (якщо реалізація рішення потребує фінансування або стосується питань фінансування апарату Ради). Висновки зазначених органів Ради повинні містити вмотивоване положення про погодження (не погодження) проекту та бути підписані головами відповідних комісій.

  Погодження проектів рішень та отримання зазначених вище висновків здійснюється ініціаторами внесення проектів рішень або, за дорученням голови Ради, працівниками виконавчого апарату Ради, які забезпечують діяльність комісій Ради. Погодження проектів рішень та отримання зазначених вище висновків забезпечується головою Ради за поданням ініціаторів внесення проекту рішення шляхом надання доручення комісіям Ради та апарату Ради на погодження проекту та підготовку висновків, зазначених у цьому пункті.

  Проекти рішень, які не відповідають вимогам цього пункту, на розгляд не виносяться і до порядку денного сесії Ради не включаються.

  Проект порядку денного сесії Ради остаточно формує голова Ради та вносить його на затвердження Радою.

  До порядку денного позачергової сесії вносяться питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такої сесії.

  1. Пропозиції, внесені пізніше строку, зазначеного у пункті 2, включаються до порядку денного у тому випадку, якщо вони були попередньо розглянуті відповідними органами Ради. Пропозиції, які вносяться безпосередньо при розгляді проекту порядку денного на сесії, тоді відповідно при цьому заслуховується повідомлення ініціаторів пропозиції про виконану підготовчу роботу, готовність проектів документівта можливість надання їх депутатам, а також заслуховується виступ з цього питання уповноваженого представника відповідної постійної комісії, районної державної адміністрації тощо.
  2. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, подаються ініціаторами розгляду цього питання із супроводжуючоюзапискоюі проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією.
  3. Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного сесії, здійснюється постійними або тимчасовими комісіями, Президією Ради, іншими органами Ради за дорученням голови Ради.
  4. Внесений головою Ради проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується Радою більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

  Пропозиція до проекту порядку денного сесії Ради, яка за результатами голосування Ради не отримала необхідної кількості голосів депутатів, зазначеної у частині першій цього пункту, вважається відхиленою і до порядку денного не вноситься.

  1. У порядок денний сесії останнім питанням для розгляду може включатися "Різне".
  2. Питання затвердженого порядку денного сесії Ради, які залишилися не розглянутими на черговій сесії Ради, включаються до проекту порядку денного наступної чергової сесії Ради того самого скликання, який затверджується в установленому цим Регламентом порядку.
  3. До затвердженого порядку денного сесії Ради можуть включатися додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного сесії, можуть переноситися, змінюватися чи виключатися з нього. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Ради готуються і вносяться в такому самому порядку, як до проекту порядку денного сесії Ради. Рішення про зміни до порядку денного приймаються у порядку, передбаченому у пункті 6 цієї статті.

  Стаття 17. Організація розгляду питань

  1. Порядок денний пленарних засідань на кожний день сесії Ради готується виконавчим апаратом Ради на підставі затвердженого порядку денного сесії Ради, з урахуванням передбаченої в ньому черговості та фактичного стану готовності кожного питання до розгляду Радою.

  Питання порядку денного пленарного засідання Ради розглядаються в тій послідовності, у якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

  Питання порядку денного пленарного засідання Ради, що залишилися не розглянутими на пленарному засіданні, розглядаються Радою першими на наступному пленарному засіданні Ради.

  Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання депутатами порядку денного на наступний день пленарних засідань (за винятком питань, передбачених частиною третьою цього пункту) до 17 години дня, що йому передує.

  1. Обговорення питання на сесії Ради включає :

  - доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;

  - співдоповіді (у разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на запитання;

  - виступи депутатів;

  - заключне слово доповідача та співдоповідачів.

  1. Для доповідей на сесіях Ради надається до 30 хвилин, співдоповідей - до 15 хвилин, виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова - до 10 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень - до 5 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.

  В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою Ради може продовжити час виступу.

  За рішенням Ради може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

  1. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів можуть бути включені до протоколу сесії.
  2. Сесія не може бути закритою до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

  Стаття 18. Порядок надання слова

  1. Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається головуючому на сесії.

  Секретаріат сесії формує список осіб, які попросили слово, окремо з кожного питання у порядку черговості подання заяв.

  Головуючий на сесії надає слово в разі усного звернення для оголошення, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.

  Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово. На сесії ніхто не може виступати без дозволу головуючого на сесії.

  1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.
  2. Голова Ради, його заступники, голови постійних комісій, уповноважені особи депутатських груп, фракцій, якщо вони бажають виступити як депутати, а не за дорученням комісії, депутатської групи, фракції, виступають на загальних засадах.
  3. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.
  4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно з дозволу головуючого на пленарному засіданні.

  Стаття 19. Прийняття рішень

  1. Рішення Ради приймаються на її пленарному засіданні за підсумками розгляду питання.
  2. Винесенню питання на розгляд сесії передує його підготовка у відповідних комісіях та виконавчому апараті Ради. Проект рішення повинен відповідати вимогам статті 15 Регламенту та інших актів, що регулюють питання підготовки та внесення на розгляд проектів рішень Ради.

  Пропозиції комісій Ради, які готували проект рішення та висновки щодо проекту рішення, що пропонується внести на розгляд Ради, доводяться до депутатів письмово або через виступ голови чи представника комісії за дорученням комісіїабо надається завізований проект.

  Проекти рішень, які відповідно до закону є проектами регуляторних актів, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

  1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів головуючий не надає слово жодному із суб'єктів прийняття рішення.
  2. Під час голосування проектів документів головуючий на засіданні спочатку може поставити на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів документів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів в порядку надходження. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття документа в цілому.
  3. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, погоджує з депутатами вид голосування, якщо він не визначений нормативними документами, цим Регламентом або пропозиціями депутатів, що надійшли, нагадує порядок голосування (за потребою).
  4. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.
  5. Рішення Ради приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
  6. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу Ради, за винятком випадків, прямо зазначених в цьому Регламенті.
  7. При голосуванні депутат має один голос і подає його "за", "проти" чи утримується від голосування.
  8. Рішення Ради приймаються відкритим поіменним та таємним голосуванням. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою однією третиною депутатів від загального складу Ради за допомогою системи електронного голосування, або в інший визначений спосіб, у разі технічної неможливості використання електронної системи.

  Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених законодавством, а також за окремим рішенням сесії.

  11.При відкритому голосуванні використовується електронний пристрій,дані якого виводяться на центральне електронне табло та зберігаються в електронному архіві сесії.

  При технічній неможливості здійснення голосування за електронною системою, голосування проводиться:

  1) відкритим поіменним голосуванням – шляхом опитування. Кожен депутат за пред’явленням лічильній комісії свого посвідчення або іншого документа, що засвідчує особу, в списку депутатів проти свого прізвища власноручно робить запис «За», «Проти», «Утримався» та ставить підпис по кожному питанню порядку денного.

  Лічильна комісія підраховує голоси. Складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування – у виконавчий апарат Ради. Результати голосування заносяться до протоколів сесії та лічильної комісії. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради відповідно до закону.

  Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

  1. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених законом, цим Регламентом та за рішенням сесії.

  Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня по виборах посадових осіб Ради включаються всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку.

  Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.

  Зразок бюлетеня розробляється лічильною комісією та затверджується Радою.

  Бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає загальному складу Ради. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки, повідомляє депутатам порядок і місце голосування.

  Бюлетені видаються депутатам головою лічильної комісії згідно зі списком депутатів за пред'явленням депутатського посвідчення або іншого документа, який засвідчує особу. Отримання бюлетеня засвідчується особистим підписом депутата.

  Кожному депутату видається один бюлетень, який підписується головою та секретарем лічильної комісії.

  Депутат здійснює своє право на голосування особисто.

  Підрахунок голосів здійснює  лічильна комісія. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває виборчу скриньку та здійснює підрахунок голосів і встановлює підсумки голосування в сесійній залі за столом президії. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких дописані прізвища кандидатів, та ті, у яких зроблено більше ніж одну позначку або не зроблено жодної.

  Про результати голосування складається протокол, який підписується усіма членами комісії. У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується па пленарному засіданні.

  Якщо на посаду балотувалося більше двох кандидатур і ніхто із кандидатів не отримав більше половини голосів депутатів від загального складу Ради, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

  Якщо після повторного голосування ніхто з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з можливим новим висуненням кандидатур.

  Підсумки голосування доводяться до депутатів головою лічильної комісії. На підставі протоколу лічильної комісії про підсумки таємного голосування Рада приймає рішення.

  У разі встановлення порушень чи помилок в організації голосування та підрахунку голосів, за рішенням Ради призначається повторне голосування.

  1. Рішення Ради приймаються лише по проектах рішень з питань, включених до порядку денного пленарних засідань Ради.

  До тексту прийнятого Радою проекту рішення вносяться усі прийняті Радою під час розгляду проекту пропозиції. Текст рішення Ради готується для підписання та оприлюднення виконавчим апаратом Ради у порядку, установленому головою Ради.

  Рішення Ради підписується в установленому порядку головою Ради або особою, що головувала на пленарному засіданні Ради, на якому приймалося рішення.

  1. Рішення Ради нормативно-правового характеру опубліковуються протягом 5 робочих днів з моменту їх прийняття та набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення відповідно до чинного законодавства, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення даного рішення в дію.

  Стаття 20. Розгляд питань про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету та звітів про їх виконання

  1. Проекти програми соціально-економічного та культурного розвитку району та районного бюджету вносяться голові Ради суб’єктом подання не пізніше як за 30 днів та проект районного бюджету не пізніше як за 14 днів до їх розгляду на сесії.
  2. Вищезазначені проекти розглядаються на ПрезидіїРади та в профільних постійних комісіях Ради за участю уповноважених представників районної державної адміністрації. Голова Ради дає доручення на опрацювання проектів головам постійних комісій та працівникам виконавчого апарату Ради.

  Узагальнення пропозицій та зауважень до проектів здійснюють постійні комісії Ради, до повноважень яких належать питання соціально-економічного розвитку та фінансово-бюджетної діяльності.

  Проекти рішень Ради з цих питань за дорученням голови Ради готуються відповідними підрозділами виконавчого апарату Ради і надаються для опрацювання зазначеним комісіями Ради. Остаточні висновки та проекти рішень Ради з цих питань розглядаються на засіданнях Президії Ради.

  1. В обговоренні питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також депутатам, якщо сесія не прийняла рішення про припинення обговорення.
  2. Після обговорення питання посадовим особам суб’єкту подання надається можливість виступити із заключним словом.
  3. Про затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звітів або інформації про їх виконання Рада приймає відповідні рішення.

  Стаття 21. Протокол сесії

  1. Назасіданнях Ради ведеться протокол засідання. Ведення протоколу здійснюють секретаріат сесії та/або виконавчий апарат Ради.
  2. У протоколі сесії зазначаються:

  - дата, час і місце проведень засідання;

  - прізвище та ім'я головуючого на засіданні, його посада;

  - кількість депутатів, присутніх на засіданні;

  - прізвище та ім'я відсутніх депутатів Ради із зазначенням того, з якої причини вони відсутні;

  - питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого проекту рішення), а також усі подання, питання і пропозиції;

  - прізвище та ім'я присутніх представників виконавчих органів або інших посадових осіб, присутніх на засіданні Ради, якщо вони запрошені взяти участь у засіданні;

  - назви і редакції документів, поширених серед депутатів Ради на засіданні Ради;

  - прізвища та ім'я виступаючих на засіданні;

  - всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;

  - зміни та доповнення до проектів рішень Ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;

  - запити та запитання депутатів Ради, відповіді на них (у вигляді додатків до протоколу);

  - повідомлення (у вигляді додатків до протоколу);

  - перелік рішень та повні результати голосування з прийнятих Радою рішень.

  1. Хід засідання записується з допомогою аудіообладнання. Фонограми пленарних засідань Ради записуються та зберігаються у виконавчому апараті Ради протягом року роботи Ради, після чого знищуються у встановленому порядку.
  2. Протокол засідання сесії Ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Ради з питань, винесених на засідання.

  Цей документ зберігається у виконавчому апараті Ради та надається депутатам Ради для ознайомлення за їх вимогою. Зазначений документ здається до архівних установ відповідно до вимог нормативних актів.

  Офіційне оприлюднення протоколу пленарного засідання Ради здійснюється за рішенням Ради.

  1. По кожному засіданню Ради формуються матеріали сесії, які включають:

  - протокол засідання;

  - тексти доповідей та співдоповідей з питань порядку денного;

  - відомості про реєстрацію депутатів;

  - проекти документів, які розглядалися на сесії;

  - висновки і пропозиції органів Ради щодо розглянутих на засіданні питань;

  - тексти виступів депутатів, які не було проголошено;

  - запити депутатів;

  - матеріали, які поширювались серед депутатів у зв'язку з розглядом питань.

  III. Депутати, посадові особи і органи Ради

  Стаття 22. Депутати Ради

  1. Повноваження депутата Ради визначаються Конституцією України, Законами України „Про місцеві вибори ”, „Про статус депутатів місцевих рад", „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами України, цимРегламентом та рішеннями Ради.
  2. Депутат Ради набуває своїх повноваження в результаті обрання його до Ради відповідно до Виборчого кодексу України.

  Повноваження депутата Ради починаються з моменту оголошення районною територіальною виборчою комісією на першій сесії новообраної Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії Ради наступного скликання.

  Повноваження депутата Ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

  Повноваження депутата, обраного після першого засідання новообраної Ради та замість вибулого, починаються з моменту оголошення районною територіальною виборчою комісією на наступній після виборів сесії Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії Ради нового скликання.

  Після набуття депутатом Ради повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак.

  Спори щодо набуття повноважень депутатів Ради вирішуються у судовому порядку.

  1. Депутати Ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.
  2. Рада, її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, тощо.
  3. Діяльність депутата включає участь у засіданнях Ради, постійних комісій та інших органів Ради, до складу яких він входить, виконання доручень, участь у підготовці документів Ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу у виборчому окрузі.
  4. Участь у засіданнях Ради, її органів, виконання доручень є підставою для звільнення депутата від виробничих або службових обов'язків. Доручення депутату можуть давати голова Ради, його заступники, комісія, до якої депутата обрано.

  Депутат Ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні Ради та її органів, до складу яких він входить. Право ухвального голосу депутат Ради набуває з моменту визнання його повноважень.

  Кожний депутат у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.

  1. Депутат, який не може взяти участь у роботі сесії, повинен завчасно повідомити про це голову Ради або його заступників, а у разі неможливості взяти участь у засіданні комісії - голову цієї комісії.

  Питання про відсутність депутатів без поважних або з невідомих причин на засіданнях Ради, її органів з'ясовуються комісією, до компетенції якої входять питання депутатської етики. На вимогу цієї комісії депутат зобов'язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію Ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо відповідного впливу на депутата.

  1. У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, невиконання ним рішень і доручень Ради та її органів, Рада може звернутись з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

  9.Депутати мають право:

  - обирати і бути обраним до органів Ради;

  - пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами;

  - порушувати в Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій;

  - брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

  - виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

  - об'єднуватися з іншими депутатами Ради в депутатські фракції, групи, які діють відповідно до Регламенту Ради;

  - мати інші права відповідно до чинного законодавства.

  1. Депутат Ради зобов'язаний:

  1) дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;

  2) входити до складу однієї з постійних комісій Ради;

  3) брати активну участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

  4) виконувати доручення Ради, її органів, голови Ради; інформувати їх про виконання доручень.

  Депутат повинен дотримуватись правил депутатської етики.

  1. Доручення виборців.

  11.1. Виборці можуть давати своєму депутатові доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного населеного пункту чи територіальної громади в цілому.

  Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання Ради та її органів.

  Доручення виборців має бути підтримане більшістю учасників зборів.

  11.2. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття Радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом до відома Ради або її органів.

  11.3. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам Ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома Ради та територіальної громади.

  11.4. Депутат бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій Ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців.

  11.5. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється Радою, її органами та депутатами. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують Раду про хід їх виконання.

  11.6. Депутат періодично інформує своїх виборців про результати розгляду Радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

  1. Звіти депутатів перед виборцями та зустрічі з ними.

  12.1. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік. зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідної територіальної громади, об'єднаннями громадян.

  Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями.

  12.2. Звіт депутата повинен містити відомості про його діяльність у Раді та в її органах, до яких його обрано, про прийняті Радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень Ради, її органів, а також доручень виборців.

  12.3. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

  12.4. Депутат не пізніше як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

  12.5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його звіту перед виборцями.

  12.6. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями висвітлюються засобами масової інформації. На вимогу депутата текст його щорічного звіту опубліковується в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Ради не пізніше 10-ти днів після надання тексту цього звіту до виконавчого апарату Ради.

  Стаття 23. Органи та посадові особи Ради

  Органами та посадовими особами Ради є:

  1) постійні комісії Ради;

  2) тимчасові контрольні комісії Ради;

  3) Президія Ради;

  4) голова Ради;

  5) заступники голови Ради;

  6) виконавчий апарат Ради.

  Стаття 24. Голова Ради

  1. Голова Ради обирається Радою з числа її депутатів у межах строку повноважень Ради таємним голосуванням.

  Висування кандидатур на посаду голови Ради здійснюється депутатами Ради, в тому числі й шляхом самовисування, або від партій.

  Висування кандидатур проходить гласно, на першій сесії Ради нового скликання.

  Самовідвід кандидатів приймається Радою до відома без голосування.

  Кожному кандидату на посаду голови Ради в алфавітному порядку надається можливість виступити з доповіддю (до 15 хвилин) та відповісти на запитання (до 10 хвилин).

  У виступах депутатів всі кандидатури обговорюються одночасно. Для виступу в обговоренні представнику від кожної політичної партії надається до 5 хвилин. Заява про надання слова для виступу подається в письмовій формі на ім`я головуючого на засіданні після закінчення висування кандидатур. Секретаріат сесії формує список осіб, які попросили слова, в порядку черговості подання заяв.

  Головуючий надає слово в разі усного звернення для оголошень, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок.

  Про обрання голови Ради Рада приймає відповідне рішення.

  1. Голова Ради виконує свої обов'язки до набуття повноважень депутатів Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови Ради відповідно до встановленого законодавством порядку.

  Голова Ради може мати заступника, а у разі необхідності, за рішенням Ради – заступників. Функціональні обов’язки між ними розподіляються головою.

  1. Голова Ради працює у Раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
  2. У своїй діяльності голова Ради є підзвітним Раді та може бути звільнений з посади Радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради.
  3. Повноваження голови Ради вважаються достроково припиненими у разі:

  - його звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень голови;

  - припинення його громадянства України:

  - набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього (про притягнення його до кримінальної відповідальності);

  - порушення ним вимог щодо встановленого обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;

  - визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

  - його смерті.

  Пропозиції про відкликання голови Ради можуть вноситися не менш як третиною депутатів від загального складу Ради.

  У разі коли питання про відкликання голови Ради розглядається не у зв'язку з його заявою, засідання веде заступник голови Ради, а у разі його відсутності, обраний з числа присутніх депутатів веде засідання.

  При цьому Рада заслуховує:

  - доповідь уповноваженого представника від депутатів і відповіді доповідача на запитання (якщо питання про відкликання порушено за ініціативою депутатів);

  - співдоповідь тимчасової контрольної комісії Ради, якщо вона створювалась з цього питання;

  - виступ голови Ради про його діяльність на цій посаді;

  - відповіді голови Ради на запитання.

  Депутати мають право ставити запитання, висловлювати думку щодо діяльності голови Ради як посадової особи.

  Рішення про дострокове припинення повноважень голови Ради приймається у відповідності до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

  1. Голова Ради:

  1) скликає сесії Ради, веде засідання Ради;

  2) Організовує контроль за виконанням рішень Ради;

  3) представляє Раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови Ради; вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури органів Ради, її виконавчого ;апарату, витрат на їх утримання;

  4) вносить Раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради;

  5) координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

  6) організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

  7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів;

  8) очолює Президію Ради та організує її роботу;

  9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;

  10) здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;

  11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату;

  12) підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради;

  13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

  14) забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень Ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення Ради;

  15) представляє Раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

  16) за рішенням Ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної Ради та її органів;

  17) звітує перед Радою про свою діяльність на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений Радою термін;

  18) вирішує інші питання, доручені йому Радою.

  1. Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
  2. У разі необрання голови Ради, після дострокового припинення повноважень голови Ради та його заступників, до обрання голови Ради, надається право керуючому справами виконавчого апарату Ради розпоряджатися коштами в межах кошторисних призначень, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату, а також підписувати фінансові та інші документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності апарату.

  Стаття 25. Заступники голови Ради

  1. Заступники голови Ради обираються Радою за представленням голови Ради у межах строку її повноважень з числа депутатів Ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до обрання заступників голови Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень.
  2. Заступники голови Ради можуть бути достроково звільнені з посади за рішенням Ради, яке приймається шляхом таємного голосування, відповідно до чинного законодавства. Питання про їх звільнення може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів відзагального складу Ради або голови Ради.

  Процедура розгляду питання щодо звільнення заступників голови Ради у порядку, визначеному частиною 5 статті 23 цього Регламенту для голови Ради (в частині заслуховування доповідей, виступів, запитань, надання відповідей).

  1. Заступники голови Ради, у разі відсутності голови Ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснюють повноваження голови Ради.
  2. Заступники голови Ради працюють у Раді на постійній основі. З приводу цього голова Ради видає відповідне розпорядження. На заступників поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою, встановлені законодавством для голови Ради.

  Стаття 26Постійні комісії Ради

  1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету (у разі його створення) та районної державної адміністрації щодо виконання делегованих повноважень.
  2. Постійні комісії обираються Радою з числа депутатів на строк повноважень Ради, підзвітні і відповідальні перед нею.
  3. Перелік постійних комісій визначається Радою, про що сесія приймає рішення.

  У разі необхідності відповідним рішенням Ради, за поданням голови Ради, протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

  1. Рада обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Голова комісії обирається Радою за представленням головою Ради подання депутатських фракцій та груп. Рішенняпро обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу Ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

  Депутат може входити до складу тільки однієї комісії з врахуванням пропозицій фракцій, груп або особистого бажання депутата, але має право брати участь у засіданні будь-якої комісії Ради з правом дорадчого голосу. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступники голови Ради.

  1. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків та рекомендацій комісії.

  У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

  1. Основною формою роботи комісій є засідання. Вони скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш якполовина від загального складу комісії.
  2. Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається:

  - час, день, місце проведення засідання;

  - хто бере участь в ньому, головує на засіданні;

  - перелік питань для розгляду, виступаючі, окремі думки;

  - прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.

  Висновки і рекомендації комісії оформляються секретарем комісії, приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – головуючим на засіданні.

  Протоколи засідань комісії оформляються секретарем комісії, підписуються головуючим на засіданні комісії і секретарем комісії. В разі відсутності секретаря члени комісії визначають особу, яка буде виконуватиме обов`язки секретаря комісії на цьому засіданні.

  1. Робота комісії планується на півріччя. План роботи затверджується на засіданні комісії. У ньому зазначаються заплановані заходи, строки їх виконання, відповідальні за виконання.

  У плани роботи включаються питання організації виконання рішень сесії, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка питань для розгляду на сесії, вивчення інших питань, віднесених до компетенції комісії.

  Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням уповноважених представників громадськості, вчених, спеціалістів тощо.

  1. У разі необхідності можуть проводитися спільні засідання комісій. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій та секретарем спільного засідання.
  2. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює виконавчий апарат Ради.

  Стаття 27. Тимчасові контрольні комісії Ради

  1.Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень Ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

  1. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву і завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу Ради.
  2. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
  3. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

   

  Стаття 28. Депутатські фракції

  1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за списками районних організацій політичних партій.

  Депутатська фракція в Раді складається не менш ніж з трьох депутатів.

  У випадку якщо політична партія представлена в Раді менше ніж трьома депутатами, депутатська фракція такої політичної партії в Раді не формується.

  Діяльність депутатської фракції припиняється у разі вибуття окремих депутатів Ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж три депутати.

  Політична партія має право формувати у Раді лише одну депутатську фракцію.

  1. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу депутата до неї, виходу чи виключення з неї визначаються самою фракцією.
  2. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської групи або фракції.
  3. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована в Секретаріаті сесії. Умовою її реєстрації є надходження до Секретаріату сесії подання про реєстрацію депутатської фракції, протоколу зборів депутатів про створення фракції, підписаного головуючим і секретарем зборів, та додатком із зазначенням персонального складу фракції. У документах, що подаються, зазначається назва, партійна належність членів фракції, а також депутати, які уповноважені представляти фракцію.
  4. Після реєстрації депутатської фракції головуючий на черговому засіданні сесії Ради інформує депутатів про сформовані фракції, їх кількісний склад та уповноважених представників.
  5. Про зміни в складі фракції її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради.

  Стаття 29. Депутатські групи

  1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати Ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.
  2. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
  3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата Ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
  4. Членство депутата Ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
  5. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання за рішенням зборів депутатів Ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група в Раді складається не менш як із п’яти депутатів.
  6. Депутати Ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
  7. Кожна депутатська група повинна бути зареєстрована в Секретаріаті сесії. Умовою її реєстрації є надходження до секретаріату подання особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане персонально кожним членом цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу тапартійної належності членів групи, а також депутатів, які уповноважені представляти групу.
  8. Після реєстрації депутатської групи головуючий на черговому засіданні сесії Ради інформує депутатів про утворення групи, її кількісний склад та уповноважених представників.
  9. Про зміни в складі групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради.
  10. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

  Стаття 30. Права депутатських груп, фракцій. Припинення їх діяльності.

  1. Депутатські групи, фракції мають право:

  - на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях Ради;

  - попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

  - на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

  - здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.

  1. Депутатські групи, фракції можуть утворюватись на визначений ними період, але не більше терміну повноважень Ради.
  2. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється:

  - у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж три чоловіки;

  - у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи, фракції. В зазначених випадках відповідна інформація через секретаріат надається керівником відповідної групи, фракції для подальшого озвучення головуючим на сесійному засіданні Ради;

  - після закінчення терміну, на який депутати об`єднались в депутатську групу, фракцію, або терміну повноважень Ради.

  1. Районна Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, фракцій, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

  Стаття 31. Президія Ради

  1. Рада утворює Президію Ради.
  2. Президія Ради є дорадчим органом, що діє при голові Ради для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності Ради, координації роботи постійних комісій, розгляду питань поточної роботи Ради в період між сесіями. Плани роботи Ради та проект порядку денного сесії Ради розглядаються Президією Ради.
  3. Президія утворюється рішенням сесії Ради. До складу Президії входить голова Ради, який її очолює, його заступники, голови постійних комісій Ради, уповноважені представники депутатських груп, фракцій.
  4. У своїй діяльності Президія підзвітна Раді і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Положення про Президію Ради та цього Регламенту. Положення про Президію Ради вноситься на розгляд сесії головою Ради і затверджується Радою.
  5. Президія скликається головою Ради не рідше одного разу на місяць.

  Стаття 32. Виконавчий апарат Ради

  1. Виконавчий апарат Ради забезпечує здійснення Радою повноважень, наданих їй Конституцією України та законами України.
  2. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
  3. Виконавчий апарат Ради утворюється Радою. Його структура і чисельність. витрати на утримання встановлюються Радою за поданням її голови.
  4. Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова Ради.
  5. Положення про виконавчий апарат затверджується розпорядженням голови Ради.

  Стаття 33. Розгляд питань про недовіру голові районної державної адміністрації

  1. Пропозиції про розгляд питання про недовіру голові районної державної адміністрації можуть вноситись на розгляд сесії не менш як третиною депутатів від загального складу Ради.

  Рішення про включення даного питання для розгляду на сесії приймається більшістю депутатів від загального складу Ради.

  1. За рішенням сесії підготовку питання для розгляду здійснюють профільні постійні комісій Ради.
  2. Рада заслуховує доповідь уповноваженого представника від депутатів, ініціаторів розгляду питання, відповіді доповідача на запитання, співдоповідь постійної комісії Ради, що готувала питання до розгляду, виступ голови районної державної адміністрації та його відповіді на запитання.
  3. Рішення про недовіру голові районної державної адміністрації приймається шляхом таємного голосування відповідно до чинного законодавства.

  У разі прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації, голова Ради у п'ятиденний термін направляє його Президентові України.

  1. Депутатський запит, запитання, пропозиції і зауваження депутатів

  Стаття 34. Депутатський запит, депутатські запитання

  1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання Ради.

  Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні Ради за пропозицією депутатів та рішенням Ради. Рада своїм рішенням може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата.

  Голова Ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, та встановлює строк його розгляду.

  1. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні Ради.

  Для розгляду відповіді на депутатський запит головою Ради на сесію запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит.

  Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів Ради.

  Посадових осіб, до яких звернуто запит, виконавчий апарат Ради своєчасно інформує про дату та час обговорення відповіді на запит Радою.

  1. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Рада приймає відповідне рішення.
  2. Для депутатських запитів відводиться визначений час у порядку роботи пленарних засідань.
  3. Депутати на пленарному засіданні Ради мають право робити депутатські запитання з метою одержання інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

  Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії Ради або дано депутату в індивідуальному порядку.

  Депутатські запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по них не приймається.

  Для депутатських запитань відводиться визначений час у порядку роботи пленарних засідань.

  Стаття 35. Пропозиції і зауваження

  Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії Ради, узагальнюються виконавчими апаратом Ради, за дорученням голови Ради розглядаються комісіями, підзвітними і підконтрольними раді органами та посадовими особами не пізніше як у місячний термін. Про результати розгляду повідомляється безпосередньо депутатам, які внесли пропозиції і зауваження.

  Стаття 36. Забезпечення депутатської діяльності

  1. Для проведення зустрічей із виборцями, вивчення законодавчих актів, нормативних документів рішенням Ради встановлюються два депутатські дні на кожен місяць.
  2. Виконавчий апарат Ради забезпечує депутатів своїми офіційними виданнями та інформаційними матеріалами, організовує забезпечення діяльності депутатів з усіх питань реалізації депутатських повноважень, надає можливість ознайомитись з рішеннями Ради та розпорядженнями голови Ради, іншими документами, що належать до відання Ради.
  3. Для ефективної роботи з підготовки проектів рішень Ради та для ефективного виконання депутатами своїх обов'язків в Раді постійні комісії Ради та виконавчий апарат Ради забезпечуються сучасною оргтехнікою та засобами зв'язку, що включає в себе організацію локальної та глобальної мережі комп'ютерного зв'язку. Для забезпечення роботи депутата на пленарних засіданнях Ради зал для пленарних засідань має бути облаштований автоматизованою системою для голосування та інформаційного обслуговування депутатів Ради.
  4. Депутати Ради у своїй роботі користуються допомогою помічників-консультантів, правовий статус яких визначається Положенням про помічника-консультанта депутата Ради, яке затверджується Радою.
  5. Для проведення депутатами Ради прийому виборців утворюється громадська приймальня Ради. Громадська приймальня працює згідно з Положенням про громадську приймальню Ради, яке затверджується Радою.
  6. Режим роботи депутатів у Раді, надання їм приміщень, забезпечення транспортом, зв'язком, оргтехнікою (та інше) визначається Радою.
  7. Всі депутати для здійснення своїх депутатських повноважень за поданням фракцій чи груп, до яких вони входять, закріпляються за виборчим округом (територіальною громадою).
  8. Для ефективної роботи депутата в закріпленому за ним виборчим окрузі (територіальної громади) Рада приймає рішення про створення депутатського фонду. Депутатський фонд регламентується відповідним положенням, який приймає Рада.

    

  1. Внесення змін і доповнень до Регламенту

  Стаття 37. Зміни до регламенту

  Зміни до цього Регламенту можуть вноситися за пропозицією голови Ради, постійних комісій, депутатів за рішенням сесії Ради.

  Зміни та доповнення до Регламенту Ради вносяться на розгляд пленарного засідання Ради в порядку підготовки питань на розгляд Ради, визначеному цим Регламентом.

  Рішення Ради про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів від загального складу Ради.

  VІ. Прикінцеві положення

  Положення цього Регламенту, які стосуються фонограми сесійного засідання, автоматизованої системи для голосування та інформаційного обслуговування депутатів Ради, вступають в силу після внесення змін до штатного розпису виконавчого апарату Ради та здійснення матеріально-технічного забезпечення відповідно.

  Положення Регламенту стосовно акредитації засобів масової інформації вступають в силу після затвердження Порядку акредитації.

     Голова ради                                                           Андрій НАГРЕБЕЛЬНИЙ

  Бучанська Районна Рада

  08293, м. Буча, вул. Інститутська, 22

   bucharayon.rada@gmail.com

  097-120-36-39

   

  Розклад роботи

  Понеділок – п’ятниця: з 8.30 до 17.00

  Обідня перерва: 13.00 - 13.30

  Вихідні дні: субота, неділя


  © 2021 Бучанська Районна Рада